Privacy policy

Wij hechten veel waarde aan het beschermen van uw privacy en van de (persoons-)gegevens die u aan ons verstrekt. Wij hebben deze Privacyverklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw
(persoons-)gegevens gebruiken. De onderhavige Privacyverklaring is van toepassing op de onder de domeinnaam www.lifesciencespark.nl aangeboden website en het gebruik daarvan. Wij raden u daarom aan om deze Privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

1. Identiteit
De verantwoordelijke voor deze website is: de N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, gevestigd te (5026 PB) Tilburg, aan de Goirleseweg 15. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij is bereikbaar via oeni@bom.nl.

2. Doeleinde Website
Momenteel wordt de haalbaarheid van het opzetten van een zogenoemd Life Sciences Park onderzocht. Voor het onderzoek naar de haalbaarheid van een Life Sciences Park, dient een portfolio van ideeën voor activiteiten die mogelijk ontplooid zouden kunnen worden op het Life Sciences Park te worden verkregen/opgesteld. Via deze website wordt u geïnformeerd over hoe ondernemen op het eventueel te realiseren Life Sciences Park in zijn werk zou kunnen gaan en over de wijze waarop geïnteresseerden ideeën kunnen indienen en via de onderhavige website kunnen registreren.

3. Gevraagde informatie
Deze ten behoeve van het Life Sciences Park project in het leven geroepen website, hierna: “de Website”, is te bereiken via de domeinnaam www.lifesciencespark.nl. U kunt de Website anoniem bezoeken, om op die manier meer over het initiatief om de haalbaarheid van een Life Sciences Park te bepalen te weten te komen.
Wanneer u via de Website een idee/plan ten behoeve van het Life Sciences Park project beschikbaar wilt stellen, is registratie noodzakelijk. De online-verzending en -ontvangst van de door u beschikbaar gestelde gegevens stelt ons in staat om kennis te nemen van inhoud van uw idee en u hieromtrent naderhand te benaderen. De aldus door u verzonden (persoons-)gegevens worden niet op het internet gepubliceerd. De (persoons-)gegevens worden ook niet opgeslagen in een database die is verbonden aan het internet.

Wanneer u gegevens via het internet verzendt, accepteert u het risico dat derden deze gegevens onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Overigens zullen wij zelf geen gegevens van geregistreerde en/of andere bezoekers van de Website aan derden verstrekken, tenzij hiervoor de vereiste toestemming is gegeven of de wet dit van ons verlangt. Wel zal de door u aangeleverde informatie gedeeld worden met de ten behoeve van het Life Sciences Park project benoemde adviescommissie die de ingediende ideeën en/of plannen zal beoordelen op haalbaarheid.

4. Aanpassingen/afmelding
Een ieder waarvan wij persoonsgegevens hebben geregistreerd kan te allen tijde verzoeken om verwijdering van deze gegevens. Desgevraagd verwijderen wij de persoonsgegevens die benodigd waren voor registratie. Om een verwijder- of correctieverzoek te kunnen uitoefenen, is het noodzakelijk dat u de gegevens meldt waarmee u zich heeft geregistreerd. Wij nemen contact met u op via het e-mailadres of het telefoonnummer dat bij registratie is opgegeven. Het adres voor verwijder- en correctieverzoeken is: contact@lifesciencespark.nl

5. Overige gegevensverwerking
Wanneer u de Website bezoekt dan worden technische en statistische gegevens van uw bezoek aan onze Website in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Onder technische en statistische gegevens wordt verstaan: opgevraagde url, IP-adres, tijdstip, http-referer-url, user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Aldus verkregen gegevens worden dus niet op het internet gepubliceerd en worden door ons enkel aangewend voor intern gebruik.
Voor het verzamelen van deze technische en statistische gegevens gebruiken wij cookies. Een cookie is een klein bestandje dat naar uw browser wordt gezonden en wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies stellen ons in staat om technische en statistische gegevens van uw bezoek aan onze en andere websites via het internet te verzamelen.
Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt is en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Overigens zijn IP-adressen in het algemeen ook niet direct tot uw identiteit herleidbaar. Uw IP-adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw access provider of uw bedrijfsnetwerk.
U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van de Website sneller en gemakkelijker, omdat uw IP-adres bij een volgend bezoek aan de Website meteen wordt herkend.
Via de Website registreren wij geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras, afkomst, seksuele leven, gezondheid, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

6. Doeleinde gegevensverzameling
Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens gebruiken om met u te corresponderen. Eenmaal verzamelde (persoons-)gegevens stellen ons verder in staat om de via onze Website aangeboden diensten op overzichtelijke, directe en verantwoordelijke wijze voor u beschikbaar te houden. Wij gebruiken de niet-openbare gegevens verder om inzicht te krijgen in de soorten bezoekers van de Website, alsmede om u, middels de eventueel door u versterkte contactgegevens, bekend te maken met inhoud en voortgang van het onderzoek naar de haalbaarheid van en – indien daartoe wordt besloten – van de realisatie van het eventuele Life Sciences Park (project) en de in dit kader via deze Website aangeboden diensten en informatie. Voor dit doel kunnen wij uw via de Website verrichte registratie van uw idee of plan inclusief uw persoonsgegevens aan de in het kader van Life Sciences Park project opgerichte adviescommissie beschikbaar stellen. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens dus enkel ten behoeve van onze doelstellingen en om u beter van dienst te kunnen zijn.

7. Privacyvragen
Vragen over het privacybeleid van de Website kunnen per post aan de N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij worden gesteld, t.a.v. Simone Prinsen of per e-mail via oeni@bom.nl.

8. Beveiliging
In het kader van de registratie van een idee of plan via de Website wordt het protocol https gebruikt. De gegevens die via de Website worden verwerkt, zijn opgeslagen in een database die lokaal wordt beheerd. Deze database is adequaat beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik door derden, zoals inzicht in of wijziging van gegevens.

9. Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt (zie onder 6 hiervoor). Persoonsgegevens van geregistreerde bezoekers worden eerst op verzoek van de betreffende persoon, dan wel op ons initiatief uit de database verwijderd. Hiertoe zullen wij onder meer kunnen besluiten wanneer een geregistreerde bezoeker te kennen geeft niet langer van de door ons in het kader van het Life Sciences Park project aangeboden faciliteiten en informatie gebruik te willen maken.

10. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.