Gebruiksvoorwaarden

In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

Bezoeker: iedere persoon (derhalve inclusief Geregistreerde bezoekers) die de Website bezoekt en/of gebruikt.

Bezoekersbijdragen: de informatie die via de Website door geregistreerde Bezoekers aan VERANTWOORDELIJKE beschikbaar worden gesteld.

Content: met uitzondering van Bezoekersbijdragen, alle op de Website aanwezige en daarmee verband houdende content, waaronder doch niet beperkt tot de op de website aanwezige teksten, software, scripts, afbeeldingen, foto’s, geluiden, muziek etc.

Diensten: alle informatie en diensten die via de Website aan Bezoekers beschikbaar worden gesteld.

Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige op de Website beschikbaar gestelde algemene gebruiksvoorwaarden.

Geregistreerde: een geregistreerde Bezoeker van de Website die via de Website een idee of plan beschikbaar heeft gesteld.

Verantwoordelijke: de N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, gevestigd te (5026 PB) Tilburg, aan de Goirleseweg 15.

Website: de domeinnaam www.lifesciencespark.nl / www.pivotpark.com en de onderliggende webpagina’s.


1. Toepasselijkheid

Op ieder gebruik van de Website zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

2. Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden

Door enkel het gebruik van de Website aanvaardt de Bezoeker de Gebruiksvoorwaarden. Als de Bezoeker de Gebruiksvoorwaarden niet accepteert of wenst te accepteren dient hij geen (verder) gebruik te maken van de Website en de Website onverwijld te verlaten.

3. Wijzigen van de Gebruiksvoorwaarden

Het staat Verantwoordelijke vrij om de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Indien Verantwoordelijke van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal zij de gewijzigde versie van de Gebruiksvoorwaarden via de Website beschikbaar stellen. Vanaf dat moment zijn Bezoekers aan de laatste op de Website gepubliceerde versie van de Gebruiksvoorwaarden gebonden.

4. Geregistreerden

Om een idee of plan via de Website aan Verantwoordelijke kenbaar te maken, dient een Bezoeker zich te registeren. In het kader van de registratie dient Bezoeker juiste en ware informatie te verschaffen. In de eveneens op de Website beschikbaar gestelde Privacyverklaring, staat omschreven hoe Verantwoordelijke omgaat met de persoonsgegevens die een Geregistreerde via de Website aan Verantwoordelijke toevertrouwt.

5. Beperkingen van het gebruik

Onder de volgende voorwaarden verschaft Verantwoordelijke aan Bezoeker het recht om de Website te benaderen en ervan gebruik te maken en Bezoeker begrijpt dat wanneer Bezoeker in strijd handelt met de onderstaande voorwaarden, dit zal gelden als een tekortkoming in de nakoming van de Gebruiksvoorwaarden:
A. Bezoeker zal zich onthouden van het aanbrengen van wijzigingen aan en op de Website, de onderliggende (bron)codes en de systemen waarop de Website functioneert. Tevens zal Bezoeker de Website en/of deze systemen niet aantasten en/of de beveiliging ervan omzeilen;
B. Bezoeker garandeert dat hij de Content niet voor commerciële doeleinden zal gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verantwoordelijke;
C. Bezoeker zal geen persoonsgegevens verzamelen die via de Website door andere Bezoekers aan Verantwoordelijke beschikbaar zijn gesteld.

Bezoeker begrijpt dat het Verantwoordelijke vrijstaat om op enig gewenst moment het beschikbaar stellen van de Website tijdelijk of permanent te staken, zonder Bezoeker hiervan voorafgaand op de hoogte te stellen. Tevens is Verantwoordelijke er niet toe verplicht of gehouden om het idee of het plan dat door een Geregistreerde via de Website aan Verantwoordelijke wordt aangeboden ook daadwerkelijk op enig moment te (gaan) gebruiken.

6. Inbreukmakend handelen

Verantwoordelijke hanteert een strikt beleid als het gaat om Bezoekersbijdragen waarvan derden beweren dat deze inbreuk maken op de rechten van anderen. Onderdeel van dit beleid is de regel dat Verantwoordelijke iedere Bezoeker waarvan vaststaat dat hij inbreukmakend heeft gehandeld van de Website kan weren.

7. Bezoekersbijdragen

Het staat een Bezoeker vrij om via de Website een Bezoekersbijdrage aan Verantwoordelijke kenbaar te maken. De Bezoekersbijdragen zullen vertrouwelijk door Verantwoordelijke worden behandeld. Bezoeker begrijpt echter dat wanneer informatie via de Website aan Verantwoordelijke beschikbaar wordt gesteld, die informatie via het internet wordt verzonden. Vanwege de aard van het internet is het, ondanks de door Verantwoordelijke getroffen maatregelen, mogelijk dat derden toegang tot deze informatie kunnen krijgen. Verantwoordelijke is onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk voor de veiligheid en de geheimhouding van de Bezoekersbijdragen en evenmin voor enig verlies of schade van welke aard ook die zou kunnen ontstaan uit de toegang tot of het gebruik van dergelijke informatie door een derde. Verantwoordelijke doet wel zijn uiterste best om een bezoekersbijdrage zorgvuldig en confidentieel te behandelen.
 
Geregistreerde zal eigenaar blijven van alle rechten, titels en belangen in de Bezoekersbijdragen, maar zal voor wat betreft het gebruik door Verantwoordelijke van de Bezoekersbijdragen aan Verantwoordelijke een beperkte licentie verschaffen, voor de inhoud van welk recht wordt verwezen naar artikel 9 van de Gebruiksvoorwaarden. Geregistreerde is jegens een ieder verantwoordelijk voor de inhoud van diens Bezoekersbijdrage en voor de gevolgen en omstandigheden die voortvloeien uit het via de Website aan Verantwoordelijke beschikbaar stellen ervan.

Geregistreerde vrijwaart Verantwoordelijke voor alle aanspraken van derden betreffende diens Bezoekersbijdrage. Geregistreerde staat er voor in dat diens Bezoekersbijdrage geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden en dat de Website en de servers waar de Website op draait door hem niet gebruikt zullen worden voor handelingen of gedragingen die strafbaar of in strijd met toepasselijke wettelijke voorschriften zijn. Geregistreerde garandeert dat hij beschikt over alle nodige goedkeuring, licenties en rechten die het door Verantwoordelijke gewenste gebruik (als omschreven op de Website) van diens Bezoekersbijdrage mogelijk maken.

8. Oneigenlijk gebruik van de Website

Het is Gebruiker niet toegestaan op de Website content te plaatsen die naar het oordeel van Verantwoordelijke de volgende aard, inhoud of strekking heeft:
content op het gebied van pornografie;
content die discriminatie, smaad, laster en/of treiterij of onnodige scheldpartijen bevat, of oproept tot haat;
content die als bedreigend kan worden ervaren;
content die de persoonlijke levenssfeer van een natuurlijke persoon (onevenredig) schendt;
content die inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht, waaronder het auteursrecht, van Verantwoordelijke of van derden;
content waarvan aannemelijk is dat deze op enige andere manier in strijd met de wet is;
content die het goed functioneren van een computer of computernetwerk kan verhinderen;
content die niet in de geest is van de Website, of niet past bij de doelstellingen van Verantwoordelijke en/of die de belangen van Verantwoordelijke en/of haar medewerkers (onevenredig) kan schaden.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht te beoordelen of een bijdrage van een Bezoeker (waaronder doch niet beperkt tot Bezoekersbijdragen) voldoet aan de bovenstaande voorwaarden en in het ontkennende geval om deze bijdrage van de Website te verwijderen of te vernietigen.

9. Gebruikrecht van VERANTWOORDELIJKE

Wanneer een Bezoeker via de Website een Bezoekerbijdrage aan Verantwoordelijke beschikbaar stelt, verleent hij automatisch aan Verantwoordelijke om niet, een wereldwijd, niet-exclusief, overdraagbaar recht (met het recht om aan de bij de Website betrokken partijen sublicenties te verstrekken) de Bezoekersbijdrage uitsluitend intern te gebruiken (bijvoorbeeld om kopieën van de daarin opgenomen ideeën te maken of om deze te analyseren) voor zover dit geschiedt in het kader van de via de Website of anderszins door Verantwoordelijke aan Bezoeker kenbaar gemaakte doeleinden.

10. Rechten tav de Website

Alle rechten ten aanzien van de Website en de daarop aanwezige content zijn voorbehouden aan Verantwoordelijke. Niets van de (content van de) Website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verantwoordelijke.

11. Links naar websites van derden
De Website kan van tijd tot tijd links naar websites bevatten die door derden worden onderhouden, waarover de Verantwoordelijke geen zeggenschap heeft. Verantwoordelijke geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze door derden beheerde websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat Verantwoordelijke de inhoud daarvan onderschrijft of op een andere wijze ondersteunt.

12. Aansprakelijkheid
De ontvangst door Bezoeker van op de Website aanwezige informatie brengt op geen enkele wijze een relatie tussen Verantwoordelijke en de Bezoeker tot stand. Verantwoordelijke garandeert niet de juistheid van de door haar via de website beschikbaar gestelde informatie, evenmin garandeert Verantwoordelijke dat deze informatie voor een bepaald doel geschikt is. De door deVerantwoordelijke via de Website verstrekte informatie ontslaat de Bezoeker niet van het verrichten van eigen onderzoek naar de geschiktheid van de via de Website aangeboden (producten en) diensten voor het door de Bezoeker beoogde doel.
Verantwoordelijke kan niet garanderen dat de Website ononderbroken foutvrij zal zijn of dat gebreken worden verholpen. Evenmin aanvaardt Verantwoordelijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het disfunctioneren van de Website en/of de daarop aangeboden applicaties. Verantwoordelijke mag de Website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) wijzigen of beëindigen. Verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor de gevolgen van bedoelde doorgevoerde wijzigingen op of de beëindiging van de Website.

Aan de inhoud van de Website wordt grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de op de Website aangeboden informatie is Verantwoordelijke, haar aandeelhouders en/of werknemers, in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) Website.

Mocht Verantwoordelijke in rechte toch aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, dan zal de totale aansprakelijkheid van Verantwoordelijke beperkt blijven tot directe schade tot maximaal een bedrag ad € 100,--.

Buiten de hiervoor in dit artikel genoemde gevallen kan Verantwoordelijke door Bezoekers niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

13. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle verbintenissen tussen Bezoeker en de Verantwoordelijke, op deze Gebruiksvoorwaarden en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende buitencontractuele verplichtingen, is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik door Bezoeker van de Website alsmede op andere handelingen waarop de Gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende buitencontractuele verplichtingen, worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te .